Blagodar Gama

OSH b

Oriental Shorthair Havana

 

Blagodar Gama

Padre: Blagodar Asgard (OSH n)
Madre: Afeona Jivitsa of Blagodar (OSH b 24)

 

PRA: n/n
MPSVI: n/n
GM1: n/n
Calicivirus: negativo
Herpes virus: negativo
Mycoplasma: negativo
Chlamydia: negativo

 
Gama